Cheung 說: 愛一個人真係好痛,或者做一個無情既人會好好多.

Cheung :愛一個人真係好痛,或者做一個無情既人會好好多 你讚這好! Wai Wai Cynthia 於 7月1日 0:05 留言 當係一個愛你既人佢唔會忍心見你痛...但如果我地要做到無情又似乎不是你了~~ Doris  於 7月1日 0:27 留言 佢唔忍唔忍心只有佢知道,又或者佢愛自己多過我 Jerry Woo 於 7月1日 0:47 留言 HOW 'RE...